"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 02/08/2011

PSM-IniciativaVerds d'Inca alerta l'Ajuntament que si no lliura la liquidació del pressupost podrien perillar les aportacions de l'Estat
PSM-IniciativaVerds d'Inca alerta l'equip de govern municipal que, d'acord amb l'article 193.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, hauria d'haver lliurat a l'Administració de l'Estat una còpia de la liquidació dels pressuposts del 2010 abans de finalitzar el mes de març del 2011. A més, d'acord amb l'article 36 de la recentment aprovada Llei d'Economia Sostenible, la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals podria procedir a retenir a partir del setembre l'import dels lliuraments mensuals a compte de la participació en els tributs de l'Estat que li correspongui a l'Ajuntament d'Inca mentre no presenti dita liquidació pressupostària.

 

PSM-IniciativaVerds fan aquest advertiment després de tenir coneixement que la Junta de Govern de dia 27 de juliol aprovà per urgència la liquidació del pressupost municipal per a l'exercici 2010. Antoni Rodríguez, portaveu del grup municipal PSM-IniciativaVerds, explica que “si la Junta de Govern va aprovar la liquidació del pressupost el passat 27 de juliol, hem d'entendre que no el lliuraren a l'Administració de l'Estat el mes de març passat, incomplint l'article 193.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i, per tant, es podrien retenir les aportacions de l'Estat”.

 

El portaveu municipal de PSM-IniciativaVerds apunta que “la Llei d'Economia Sostenible preveu la possibilitat de sol·licitar una pròrroga 'en el supòsit que les Entitats Locals justifiquin raonadament la impossibilitat material de donar compliment a l'obligació esmentada'. Això no obstant, aquesta pròrroga ha de ser sol·licitada pel Ple de l'Entitat local afectada i, en el cas d'Inca, l'equip de Govern no ha proposat a cap Ple municipal demanar dita pròrroga ni ha justificat el retard en la presentació de la liquidació. De fet, encara no s'ha donat compte al Plenari de la liquidació dels pressupost per a l'exercici 2010”.

 

Per la seva banda, Biel Frontera, coordinador d'IniciativaVerds d'Inca, considera que “en la situació econòmica i financera en què es troba l’Ajuntament d’Inca, no ens podem permetre el luxe de prescindir de l'aportació econòmica de l'Estat. Encara que sigui una retenció temporal, aquesta pot causar desequilibris importants de la tresoreria municipal”. El coordinador d'IniciativaVerds d'Inca també apunta que “aquesta situació ens fa pensar que el govern municipal no duu al dia els comptes municipals i ens preocupa que aquesta deixadesa pugui afectar el funcionament efectiu de l'Ajuntament i dels seus organismes municipals”.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: