"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

El PSM opina. 12/01/2005

Els doblers d'Europa surten de les nostres butxaques

És obvi que les xarxes de clavegueram tenen com a finalitat la conducció d'aigües residuals des del seu punt d'origen, fins a les estacions de depuració.

Al llarg d'aquest recorregut, el mal estat de xarxa té com a conseqüència: l'entrada d'aigua del nivell freàtic i al revés, per tant contaminació del subsòl; aflorament d'aigües brutes que contaminen i embruten l'entorn, oferint espectacles tan lamentables com la formació de grans bassiots pudents al costat de les zones turístiques. Un altre punt a tenir en compte són els cabals incontrolats que s'incorporen al clavegueram. Aquests poden tenir el seu origen en determinades fosses sèptiques, o als abocaments de camions cuba, fet més freqüent del que pugui semblar a primera vista.

Igualment, tots aquells municipis que funcionen amb una xarxa unitària, sense la pertinent separació de pluvials i residuals, afegeixen al banyat, incrementant aquests cabals incontrolats que van a morir a la depuradora.

La solució als problemes descrits només passa per aconseguir una xarxa, aïllada i ben segellada, que no permeti cap tipus de pèrdues ni infiltracions, cosa que, amb la tecnologia actual, no és cap utopia. També s'han de fer les passes necessàries per tal de fer veure als municipis els avantatges que suposa tenir el clavegueram en bon estat i la separació feta.

No és mal d'explicar que, si la conducció d'aigües residuals urbanes s'efectua sense forçar la capacitat hidràulica de la xarxa, s'eviten problemes, ja que el funcionament de depuradores, sense excessos de cabal, serà més òptim.

Recordem que aquestes instal·lacions estan calculades en funció del nombre d'habitants, sense tenir en compte altres externalitats. A més, els components del sistema tindran una major vida útil perquè no aniran forçats si s'aconsegueix un vertader equilibri entre instal·lacions existents i els cabals d'aigua que reben; tot això amb l'avantatge d'un menor consum elèctric.

Ara bé, aquest tipus d'actuacions no donen peu al lluïment personal del polític de torn a l'hora de tallar la cinta; a més, l'aixecament de carrers sol causar molèsties als veïns afectats i per tant és més fàcil mirar a un altre costat que intentar convèncer-los de la necessitat de determinades actuacions. Lògicament els governants s'estimen més destinar recursos a piscines, camps de gespa, passeigs... en lloc d'invertir en una cosa que ni es veu perquè està davall terra.

Seria interessant que, des de la Unió Europea, abans d'enviar milions d'euros per millorar, ampliar o iniciar noves instal·lacions, s'exigís un estudi previ que inclogués l'estat de les xarxes que van connectades a les depuradores i un calendari per efectuar les millores pertinents, en els casos en què fos necessari. Això obligaria les institucions a reaccionar i a pensar en aquelles coses que, malgrat estar amagades, resulten essencials a l'hora d'avaluar la qualitat de vida dels ciutadans. Basta de tudar doblers que vénen d'Europa, com si no venguéssin de les butxaques dels ciutadans.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: